Samenwerking

Zorgen kun je niet alleen. Met steeds meer complexe zorgvragen in de thuissituatie is het belangrijk dat verschillende zorgpartners in de keten samenwerken. De cliënt in zijn omgeving zien, dat betekent onderzoeken samen met u wat nog meer nodig is in het herstelproces. Daarin kennen we de sociale voorzieningen en werken we samen met verwijzers, ouderenbonden, vrijwilligersorganisaties en andere thuiszorgorganisaties voor de continuïteit van zorg.

Samenwerking verwijzers

De verwijzers in onze regio zijn van groot belang om een vloeiende zorgketen en passende zorg te bieden. Uitgangspunt is dat wij de verwijzers zoveel mogelijk ontzorgen. Dat betekent dat we voor hen goed bereikbaar zijn en hen helpen om snel en duidelijk een oplossing te realiseren voor elke door hen geconstateerde zorgvraag.  Wij investeren en onderhouden relaties met de volgende verwijzers:

  • De huisartsen, POH-ers (praktijkondersteuners van de huisartsen) en gezondheidscentra (waaronder de fysiotherapeuten, apotheken en andere zorgverleners);
  • De transferverpleegkundigen van de regionale ziekenhuizen; Er zijn contracten met het Groene Hartziekenhuis en met het IJsselland Ziekenhuis afgesloten. Met het IJsselland ziekenhuis is bijvoorbeeld een project afgesproken over de opvang van kwetsbare ouderen vanaf de SEH.
  • De hospice coördinatoren; We zijn de samenwerking gestart met het Hospice IJsselThuis (terminale zorg) in Nieuwerkerk aan de IJssel. Onze doelstelling is om een deel van ons zorgteam speciaal te trainen voor deze groep cliënten in de laatste levensfase.
  • De ouderenadviseurs, de afdeling Sociaal Domein en afdeling Welzijn in de gemeenten Zuidplas en Capelle aan de IJssel.

Samenwerking op het gebied van Welzijn

Participatie in netwerken en projecten

Wij participeren graag in de opzet en uitbouw van bestaande en nieuwe netwerken in de gemeenten Capelle en Zuidplas. Parento participeert in het Netwerk Oncologische Revalidatie, de Palliatieve Zorg en de Werkgroep Zuidplas. Daarnaast zijn we de samenwerking gestart met het Hospice IJsselThuis (http://www.ijsselthuis.nl/) in Nieuwerkerk aan de IJssel. Wij zijn begonnen om een deel van ons zorgteam speciaal te trainen voor deze groep cliënten in de laatste levensfase. Ook nemen wij actief deel aan De Week tegen eenzaamheid. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. 

Wilt u meer weten over één van de netwerken of projecten waarin wij participeren? Of een nieuw initiatief onder onze aandacht brengen? Ga dan naar het contactformulier en stel uw vraag. 

Netwerk Valpreventie

Parento neemt ook deel aan het Netwerk Valpreventie. Hierin maken we met elkaar een verbeterslag om vallen te voorkomen. In de lokale samenwerking hebben we goede ervaring opgebouwd met collega thuiszorgorganisaties, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, vrijwilligersorganisaties en met Welzijn Zuidplas. Wilt u hierover meer weten? Ga dan naar het contactformulier en stel uw vraag. 

Ketenzorg Dementie

Bij de behandeling van een chronische ziekte, zoals dementie, zijn verschillende zorgverleners uit de keten betrokken. Als er sprake is van ketenzorg, dan bundelen al die zorgverleners hun krachten, met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren. Zorgverleners kijken over de muren van hun praktijk of instelling heen en stemmen de zorg af op de behoeften van de cliënt. Ze werken samen aan de organisatie en uitvoering van uw zorg en brengen hierin samenhang. Samenwerken in ketenzorg = samen sterker. Dit is een sterk motto waarin wij uitdagingen zien. Om die reden participeren wij actief in de Keten Dementie. Onze collega Tessa Roos is daarom ook bestuurslid Alzheimer Midden Holland en voorzitter van de werkgroep Alzheimer Café Zuidplas. Wij ondersteunen het Alzheimer Café in Capelle aan de IJssel en in de gemeente Zuidplas met kennis en tijd over vroegtijdige signalering en verzorging van deze groep cliënten. Door de ondersteuning aan mantelzorgers en inwoners kunnen inwoners met dementie langer thuis wonen.

Voor meer informatie klik hier of neem contact met ons op.