Kwaliteit

Wij besteden veel aandacht aan kwaliteit. Kwaliteit zegt iets over de beleving van de zorg, over de professionaliteit van onze medewerkers en het nakomen van gemaakte afspraken. Wij gaan voor goede zorg dichtbij. ‘Goede zorg’ kunnen we verlenen door onze gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, onze betrokken houding en ons bewust gekozen beperkte werkgebied. Onder kwaliteitszorg verstaan wij ook nog enkele aspecten zoals de zorgevaluatie en verbetering, de klachtenprocedure, de schadeprocedure en vertrouwelijkheid.

HKZ-keurmerk

Sinds 2017 heeft Parento het HKZ-keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat Parento voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van geleverde zorg.
Als een organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:

• Goed georganiseerd is;

• Cliënten centraal stelt;

• Continu werkt aan optimalisering van het aanbod;

• Betrouwbare resultaten presenteert;

• Voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels. Als de certificerende instelling constateert dat een organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt her certificering plaats

Wij hebben een kwaliteitshandboek opgesteld voor onze organisatie. Het doel hiervan is inzicht, en structuur aanbrengen, in de bedrijfsprocessen. Daarnaast heeft dit geholpen in de voorbereiding om het HKZ-certificaat te behalen en te behouden. 

Clienttevredenheid

Jaarlijks vragen wij de tevredenheid uit bij onze cliënten. We hebben voor het laatst onder de verschillende cliënten en inlopers in mei en juni 2023 de tevredenheid uitgevraagd. Trots zijn wij op de beoordeling die we hebben ontvangen. Op alle vlakken zijn we gemiddeld beoordeeld met een 8,5 of hoger. In vergelijking met eerdere jaren, is de tevredenheid gelijk gebleven of gestegen. Ook op zorgkaartnederland.nl hebben wij een waardering van een 9.0. 

De gemiddelde beoordeling die onze samenwerkingspartners ons geven is een 8,7. Ook 100% van de partners/ leveranciers zou ons aanbevelen bij anderen. Een prachtig resultaat en een verdiend compliment aan de alle collega’s.

Wij onderschrijven het belang van het meten van de cliënttevredenheid en stimuleren onze cliënten om ons ook op landelijke vergelijkingssites, zoals www.zorgkaartnederland.nl, te beoordelen.

Kwaliteitsmeting PREM

Binnen het Kwaliteitskader Wijkverpleging hebben de landelijke partijen afgesproken om een instrument te ontwikkelen voor het uitvragen en transparant maken van cliëntervaringen. In 2019 is een eerste verplichte meting uitgevoerd door de aanbieders van Wijkverpleging door middel van de PREM. De PREM bestaat uit een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. PREM staat voor Patient Reported Experience Measure. De gemiddelde score van het laatste onderzoek (2023) is een 9,0 en 100% van de respondenten zou ons aanbevelen bij anderen. 

Voor meer informatie over het onderzoek van 2022, zie hier de samenvatting van dit onderzoek.

Clienttevredenheid WLZ

Naast de jaarlijkse PREM meting naar de tevredenheid van de cliënten die onder de zorgverzekeringswet (ZVW) vallen, hebben we ook de tevredenheid van onze WLZ cliënten onderzocht. We zijn trots op de resultaten 2023!

Het gemiddelde cijfer is een 8,5. Daarnaast zou 100% van de respondenten ons aanbevelen bij anderen.

Clienttevredenheid Gewoon Dichtbij dagbesteding en Inloop

De cliënten van de Dagbesteding Gewoon Dichtbij en de bezoekers van onze Inloop geven ons gemiddeld een 8,8. 

Eindevaluatie cliënten

Zowel de zorgmedewerker als de organisatie krijgen in de eindevaluatie gemiddeld een 9.0. Alle respondenten zouden ons aanbevelen aan familie en vrienden.

Medewerkerstevredenheid

Parento doet ook jaarlijks onderzoek naar de medewerkerstevredenheid en neemt de verbeterpunten mee in het beleid voor het volgende jaar. Daarnaast heeft Parento jaargesprekken met de medewerkers.

Uitsluitcriteria

Parento Thuiszorg wil graag iedere verzekerde die voor Parento kiest (integrale) zorg bieden, maar niet ten koste van de kwaliteit of veiligheid. Op basis van de uitsluiting procedure wordt beoordeeld of de cliënt in zorg wordt genomen. Er wordt dus telkens een individuele beoordeling gemaakt Meer weten over ons uitsluitcriteria? Bekijk hier de procedure. Voor vragen neemt u gerust contact met ons op.

Governance Code Zorg, Bestuursreglement en RvC reglement

Parento heeft de bepalingen van de Zorgbrede Governance code geïntegreerd in haar statuten. Dit betekent onder meer dat er een Raad van Commissarissen is die toezicht houdt op de directie van Parent Thuiszorg. De bestuurder legt verantwoording af over het gevoerde beleid. Vragen over onze statuten, het bestuursreglement en RvC reglement kunt u stellen aan kantoor te bereiken via info@parento.nl of 0180-396944.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In februari 2020 heeft de Inspectie ons bezocht. Ze hebben op 15 randvoorwaarden getoetst en Parento voldeed grotendeels aan de randvoorwaarden. Om geheel te voldoen, zijn enkele processen en beleidsdocumenten verbeterd. Op basis van de hertoetsing concludeert de inspectie dat de organisatie de genoemde randvoorwaarden voor veilige en goede zorg voldoende heeft beschreven. Dit verslag is openbaar gemaakt en online te vinden (of bij ons opvraagbaar). De inspectie gaf aan dat Parento tevreden mag zijn en de bedrijfsvoering goed op orde is.